واحدهای اداری و مدارس

واحدهای اداری

ردیف

واحد

تلفن

نمابر

۱

دفتر مدیریت و روابط عمومی

۲۲۲۶۰۲۷

۲۲۲۵۷۵۵

۲

حراست

۲۲۲۶۷۱۹

۲۲۲۶۷۱۹

۳

گزینش

۲۲۲۰۹۹۳

۲۲۲۰۹۹۳

۴

ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات

۲۲۴۲۴۲۶

۲۲۴۲۴۲۶

۵

انجمن اولیاء و مشارکتها

۲۲۲۶۹۹۸

۶

امور بانوان وسواد آموزی

۲۲۲۸۰۳

۲۲۲۸۰۳

۷

حقوقی ، حمایت قضایی املاک

۲۲۱۱۳۰۰

۸

ستاد شاهد و ایثارگران

۲۲۲۴۷۷۱

۹

سازمان دانش آموزی

۱۰

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

۲۲۲۵۴۸۳

۱۱

آمار و بودجه

۲۲۴۹۰۴۰

تشکیلات

۱۲

آمار و فن آوری

۲۲۴۱۸۱۸

۱۳

رایانه

۲۲۴۱۸۱۸

۱۴

تعاون

۲۲۲۶۲۶۷

۱۵

تعاونی مصرف فرهنگیان

۲۲۲۴۷۷۰

۲۲۲۴۷۷۰

۱۶

ذیحسابی ، حسابداری

جمعدار اموال

۲۲۲۵۵۸۸

۲۲۲۵۵۸۸

۱۷

امور پشتیبانی ـ تغزیه

۲۲۱۱۰۰۰

۱۸

امور اداری و ارزشیابی

۲۲۴۱۸۱۹

۱۹

دبیرخانه و ماشین نویسی

۲۲۴۲۴۲۹

۲۰

درمانگاه فرهنگیان

۲۲۴۷۸۵۵-۲۲۴۰۹۳۸

۲۲۴۷۸۵۵

۲۱

سرایدار اداره و اطلا عات نگهبانی

۲۲

کانون بازنشستگان

۲۲۱۹۲۹۰

۲۳

خانه معلم

۳-۲۱۶۲۰۴۲

۲۴

انبار

۲۲۱۸۵۷۵

۲۵

آبدارخانه

۲۶

تکثیر

۲۷

معاون آموزشی

۲۲۴۲۴۲۸

۲۸

آموزش متوسطه

۲۲۴۲۹۲۴

فنی و حرفه ای و کاردانش

مراکز آموزش از راه دور

۲۹

آموزش راهنمایی

۲۲۴۲۴۲۰

مدارس غیردولتی و امور آموزشگاهها

۳۰

آموزش ابتدایی ، استثنایی

۲۲۲۳۳۹۱

۳۱

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

۲۲۴۲۴۲۷

۳۲

گروه آموزشی متوسطه وراهنمایی

۲۲۱۶۲۸۰

گروه آموزشی ابتدایی

۳۳

مشاوره

۲۲۲۶۰۸۸

۳۴

مرکز ضمن خدمت

۲۲۲۴۸۵۰

۲۲۱۱۰۹۹

پژ وهش

۳۵

پژوهشسرا  ابن سینا

۲۲۲۶۶۸۰

۲۲۲۶۶۸۰

۳۶

معاون پرورشی

۲۲۱۸۸۱۸

۲۲۱۸۸۱۸

۳۷

تربیت بدنی

۲۲۲۶۱۰۸

۲۲۲۶۱۰۸

۳۸

کارشناس  پرورشی

۲۲۱۸۸۱۸

۳۹

فرهنگی و هنری

۲۲۲۶۱۰۸

۴۰

بهداشت و تغذیه

۲۲۲۶۱۰۸

۴۱

دارالقرآن

۲۲۲۲۰۸۹

۴۲

ستاد اقامه نماز

۲۲۲۷۱۰۹

۴۳

بسیج فرهنگیان

۲۲۱۵۳۳۵

۲۲۵۳۳۵

۴۴

بسیج دانش آموزی

۲۲۲۰۶۰۱

۴۵

کانون برادران

۲۲۵۵۳۳۰

۴۶

کانون خواهران

۲۲۴۳۳۸۹

۴۷

سالن ورزشی شهید خزایی

۲۲۲۵۵۵۴

۴۸

اتحادیه انجمن اسلامی

مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان چالوس

ردیف

نام آموزشگاه  (   ابتدایی)

تلفن مدرسه

۱

آزاده

۲۲۲۲۷۳۸

۲

استثنایی کوثر

۲۲۵۴۵۹۵

۳

باهنر

۲۲۲۴۱۹۶

۴

بعثت دختر

۲۲۲۵۳۶۷

۵

پروین اعتصامی

۲۲۲۳۰۵۹

۶

تربیت

۲۲۱۰۵۵۶

۷

حضرت حوا ( س )

۲۲۹۰۶۳۱

۸

حضرت سکینه ( س )

۲۲۲۴۲۱۱

۹

حضرت مریم ( س )

۲۲۴۰۵۷۷

۱۰

حضرت معصومه ( س )

۲۲۱۸۱۵۰

۱۱

شهیده رقیه عاملی

۲۲۲۳۳۵۳

۱۲

سیزده آبان

۲۲۲۴۸۴۰

۱۳

شاهد

۲۲۲۷۳۱۱

۱۴

شکوفه های دانش

۲۲۴۰۸۱۳

۱۵

فردوسی

۲۲۲۳۰۶۱

۱۶

مائده

۲۲۵۳۱۷۴

۱۷

نیایش

۲۲۲۳۰۷۴

۱۸

شهید نیکوکار

۲۲۲۹۸۲۰

۱۹

حضرت ولی عصر ( عج )

۲۲۱۲۳۲۳

۲۰

شهید هرج پور

۲۲۲۴۲۱۱

۲۱

اندیشمندان کوچک 

۲۲۲۳۹۰۳

۲۲

امام حسن مجتبی

۵۲۲۲۲۳۹۵

مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان چالوس

ردیف

نام آموزشگاه  (   ابتدایی)

تلفن مدرسه

۱

ارشاد

۲۲۲۴۱۹۶

۲

اشرفی اصفهانی

۲۲۹۰۶۳۱

۳

ایوب معادی

۲۲۵۳۱۷۴

۴

بعثت پسر

۲۲۲۷۰۹۹

۵

شهید توپاابراهیمی

۲۲۹۰۶۲۲

۶

توحید

۲۲۹۰۶۲۱

۷

شهید جنتی

۲۲۵۱۲۱۴

۸

حجاب

۲۲۱۲۱۶۰

۹

شهید حسین نژاد

۲۲۹۰۶۳۴

۱۰

شهید خسرو بابایی

۲۲۵۱۲۱۵

۱۱

شهید ساجدی

۲۲۲۳۳۰۴

۱۲

شهید سپیدبر

۲۲۱۸۰۴۰

۱۳

سعدی

۲۲۲۴۸۴۰

۱۴

سما

۲۲۲۷۲۰۱

۱۵

شهید شیرودی

۲۲۹۰۶۲۳

۱۶

مجتمع امام خامنه ای

۲۱۶۷۹۵۹

۱۷

شهید صادقی

۲۱۶۲۶۰۸

۱۸

مرحوم صفاری

۲۱۶۷۰۶۵

۱۹

شهیدظهوری

۲۲۲۵۸۸۱

۲۰

شهید عراقی

۲۱۶۴۰۱۵

۲۱

مجتمع شهید شهریاری

۲۱۶۲۷۳۶

۲۲

فارابی

۲۲۹۱۶۰۹

۲۳

شهید فلاح

۲۲۲۲۷۳۸

۲۴

شهید فهمیده

۲۲۲۱۲۰۸

۲۵

شهید قاسمی

۲۱۶۲۰۱۸

۲۶

شهید قدرتی

۲۲۲۲۰۷۵

۲۷

قیام

۲۲۴۰۸۱۳

۲۸

شهید مباشری

۲۱۶۶۲۵۲

۲۹

شهید منتظری

۰۱۹۲۴۹۲۳۳۸۱

۳۰

نظامی

۲۱۶۳۲۰۳

۳۱

یحیی ملا

۲۲۲۶۸۵۴

مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان چالوس

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن آموزشگاه

آدرس

۱

امام رضا ( ع )

۲۲۵۵۶۵۲

۲

مرحوم کیا کجوری

۲۲۲۳۰۹۸ ۲۲۱۶۳۳۰

۳

مرحوم سلیمی

۲۲۲۳۸۳۰

۴

شهید حاجی نوری

۲۲۲۳۶۱۰

۵

شهید رجایی

۲۲۵۰۹۹۵

۶

شهید مصطفی خمینی

۲۱۶۶۳۰۱

۷

امام موسی صدر

۲۲۹۰۶۲۶

۸

امیرکبیر

۲۱۶۳۲۰۳

۹

نبوت

۲۲۹۱۲۱۹

۱۰

شهدای سینوا

۲۲۱۲۱۴۰

۱۱

جبارباغچه بان

۲۲۵۲۵۸۷

۱۲

غیرانتفاعی سما

۲۲۶۴۰۶

۱۳

غیرانتفاعی دهخدا

۲۲۴۲۷۲۰

۱۴

غیرانتفاعی دین و دانش

۲۲۲۶۷۵۰

۱۵

مجتمع شهید رجایی

۲۲۵۰۹۹۵

۱۶

مجتمع شهید شیرودی

۲۲۹۰۶۲۶

۱۷

مجتمع ولایت

۲۲۹۱۲۱۹

۱۸

مجتمع امیرکبیر

۲۱۶۳۲۰۳

مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان چالوس

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن آموزشگاه

آدرس

۱

شاهد

۲۲۴۷۵۳۲

۲

فرهنگیان

۲۲۱۸۴۴۴   ۲۲۱۵۱۵۷

۳

بنت الهدی صدر

۲۲۲۲۰۸۰

۴

هاجر

۲۲۲۳۸۳۴

۵

زینب

۲۲۲۳۳۵۲

۶

۱۲ فروردین

۲۲۵۰۹۹۵

۷

ایثار

۲۱۶۳۲۰۳

۸

۱۵ خرداد

۲۱۶۶۳۰۱

۹

شهید هاشمی نژاد

۲۲۱۲۱۴۰

۱۰

امامت

۲۲۹۱۲۱۹

۱۱

۲۲ بهمن

۲۲۴۱۴۰۳

۱۲

نمونه دولتی فاطمیه

۲۱۶۲۹۰۰   ۲۱۶۰۹۰۰

۱۳

غیرانتفاعی شریف

۲۲۲۲۹۸۸

۱۴

غیرانتفاعی اسوه

۲۲۲۷۱۵۴

مدارس متوسطه پسرانه شهرستان چالوس

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

آدرس آموزشگاه

۱

امام خمینی

۲۲۲۴۴۹۲

۲۲۴۳۰۱۶

خ امام  خمینی ـ جنب پل آهنی

۲

شهید کریمی

۲۲۵۴۶۴۰

 ۲۲۵۳۴۵۳

بورسر ـ نرسیده به خط هشت

۳

شهید بخشی

۲۲۲۵۷۳۴

خ شیخ فضل ا… نوری ـ پایین تر از بازار روز

۴

آیت اله طالقانی

۲۲۵۰۵۲۹

 ۲۲۵۱۵۷۶

بورسر ـ نرسیده به خط هشت

۵

امام علی ( ع )

۲۲۵۳۲۸۴

پشت گاراژ سابق تنکابن

۶

خاتم الانبیاء

۲۱۶۲۱۹۷

هچرود

۷

مرحوم قربانی

۲۲۲۹۴۰۰

پالوجده

۸

ایثارگران

۲۲۲۳۰۶۸

اواسط بلوار تنکابن

۹

شهید چمران

۲۲۵۵۹۳۰

ترمینال تنکابن جنب سردخانه

۱۰

ولیعصر ( عج )

۲۲۱۱۹۵۷

خ امام خمینی ( ره ) ـ جنب پل آهنی

۱۱

شاهد پسرانه

۲۲۲۲۰۰۶

اواسط خیابان عاشورا

۱۲

سما

۲۲۱۸۰۴۰

پشت بانک مسکن

۱۳

دکتر حسابی

۲۲۵۴۴۴۳

بعد از گاراژ قدیم تنکابن

۱۴

فرهنگ

۰۱۹۱۲۲۱۷۶۰۵-۲۲۱۷۶۰۶

مدارس متوسطه دخترانه شهرستان چالوس

ردیف

نام آموزشگاه

شماره تلفن

آدرس آموزشگاه

۱

فاطمه زهرا ( س )

۲۲۲۲۵۴۶

خ شهید منتظری

۲

نهضت

۲۲۱۹۰۲۰

 خ ۱۷ شهریور . پشت اداره برق ـ جنب کتابخانه

۳

سمیه

۲۲۲۲۰۷۳

خ هفده شهریور . خ دانش . پشت اداره آموزش  و پرورش

۴

علم الهدی

۲۲۲۱۳۴۰

شمال آباد ـ بعد از مسجد امام سجاد ( ع )

۵

حکمت

۲۲۲۲۷۸۵  ۲۲۲۷۳۹۹

پشت شرکت نفت

۶

سوده

۲۲۴۱۴۰۳

دوستگر . دارمیشکلا

۷

معراج

۲۱۶۰۹۰۹

هچرود

۸

ام البنین

۲۲۱۹۱۱۱

خ ۱۷ شهریور . خ دانش .پشت اداره آموزش و پرورش

۹

فروغ دانش

۲۲۲۴۶۰۶

نرسیده به سینما جهان نما ـ جنب بنیاد شهید

۱۰

نوردانش

۲۲۴۸۲۲۲

دوستگر ـ دارمیشکلا

۱۱

شاهد دخترانه

۵-۲۲۵۱۱۱۴

شهرک شهید رجایی

۱۲

شریف

۲۲۲۳۰۸۸

۲۲۲۱۸۰۰

خ ۱۷ شهریور ـ نرسیده به روبروی شهرداری

۱۳

تلاشگران

۲۲۲۳۲۵۱

خ طاولی

۱۴

صدرا

۲۲۲۲۶۲۴

آدرس جدید دبیرستان خیابان آیت الله طالقانی-جاده آبرنگ-نبش کوچه مطهر-دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا

۱۵

مجتمع امیرکبیر

۲۱۶۳۲۰۳

هچرود ـ پایین تر از لوازم التحریر ولیعصر ـ روبروی شبانه روزی فاطمیه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.